Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych jest związkiem twórczym i od 1991 roku zrzesza polskich artystów plastyków i projektantów zajmujących się sztuką złotniczą. STFZ współpracuje z licznymi stowarzyszeniami i instytucjami złotniczymi w kraju i za granicą.

 

 

Google    
Szukaj w Internecie na stronie STFZ
Jak zostać członkiem STFZ

Sprawami członkowskimi w naszym Stowarzyszeniu zajmuje się Tomasz Stajszczak.
Kontakt: 602 724 178, 22 849 41 93, tomas-art@silver.pl .

PROCEDURA PRZYJĘCIA

 1. Zgłaszająca/cy kontaktuje się z Tomkiem Stajszczakiem, który informuje o:
  • celach i zadaniach Stowarzyszenia;
  • statucie STFZ;
  • zasadach i trybie przyjmowania nowych członków;
  • odpowiada na pytania i wątpliwości.


 2. Kandydaci - osoby z wyższym wykształceniem plastycznym, biorące czynny udział w wystawach i konkursach złotniczych składają:
  • podanie (wymóg formalny);
  • życiorys twórczy (do archiwum STFZ);
  • dokumentację artystyczną (do wglądu).

  Pozostałe osoby składają:
  • podanie (wymóg formalny);
  • życiorys twórczy (do archiwum STFZ);
  • dokumentację artystyczną (do wglądu);
  • prace złotnicze (do oceny).

 3. Zostaje powołana Komisja Kwalifikacyjna składająca się z członków Rady Programowej STFZ. Komisja na posiedzeniu niejawnym zapoznaje się z dokumentami i pracami Kandydata. Zostaje sporządzony protokół. - W wypadku opinii negatywnej wszystkie dokumenty i prace są zwracane Kandydatowi. Etap jest zakończony.
  - W wypadku opinii pozytywnej zwracana jest dokumentacja i prace.

 4. Udokumentowane uczestnictwo w co najmniej dwóch jurowanych wystawach ogólnopolskich jest podstawą do wydania przez Komisję opinii pozytywnej.

 5. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu STFZ Tomasz Stajszczak przedstawia opinię komisji i wnioskuje o przyjęcie Kandydatki/Kandydata. Po dyskusji członkowie Zarządu głosują za lub przeciw przyjęciu Kandydata. W przypadku decyzji pozytywnej podanie i życiorys twórczy są przekazywane do archiwum STFZ, a Kandydat/ka zostaje członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia.

 6. Faktyczne członkostwo w Stowarzyszeniu staje się faktem po wpłacie na konto STFZ "wpisowego" w wysokości 95 zł, przesłaniu na adres Prezesa STFZ dwóch zdjęć typu legitymacyjnego i otrzymaniu legitymacji członka STFZ. Od tego momentu nowemu członkowi przysługują wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze statutu STFZ.
  Obowiązek opłacania składek członkowskich w wysokości 20 zł miesięcznie powstaje w pierwszym pełnym miesiącu po dacie otrzymania legitymacji STFZ.

 7. Członkostwo w STFZ nadaje uprawnienia do wykonywania zawodu artysty plastyka.

SKREŚLENIA, PONOWNE PRZYJĘCIA
Kwestie dotyczące płatności składek i zasad z nimi powiązanych

pkt. 1 Zasady rozliczania składek członkowskich STFZ:

- 95 zł jednorazowe wpisowe przy przyjęciu nowego członka.
- 20 zł miesięczna składka od jednego członka.
- 30 zł miesięczna składka od pary (lub jednego adresu).

pkt. 2 Skreślenie z listy członków:

Zarząd na podstawie informacji przekazanych przez skarbnika ma możliwość skreślenia z listy członków w przypadku gdy:

- Członek Stowarzyszenia, pomimo upomnień, doprowadza do sytuacji, w której jego zaległości sięgają 24 krotności składki podstawowej (w przyszłości 12 krotności).

pkt.3 Skreślenie z listy członków z innych przyczyn:

- Usunięcie może nastąpić na mocy decyzji Sądu Koleżeńskiego. Postępowanie może się rozpocząć od zgłoszenia "nieetycznego zachowania" wobec innego członka lub członków wspierających.

pkt. 4 Ponowne przyjęcie, po skreśleniu z listy z przyczyn zaległości finansowych odbywa się poprzez:

- Złożenie oficjalnego pisma do Zarządu STFZ, w którym zawarta powinna być deklaracja przestrzegania zasad zawartych w statucie, w tym dotyczących opłacania składek.

- Deklaracji formy rozliczenia zaległych składek do momentu wykluczenia (jednorazowa spłata lub określenie regularnej wpłaty wyższej od kwoty składki jednostkowej - w tym przypadku różnica przechodzi na konto spłaty zadłużenia). W przypadku rozłożenia spłaty zadłużenia na raty, okres przerwy w płatnościach rozpoczynający procedurę ponownego usunięcia członka to 12 m-cy (w przyszłości 6 m-cy).

W szczególnych przypadkach Zarząd może obniżyć kwotę spłaty, jest to jego suwerenna decyzja wynikająca z wyjątkowej sytuacji. Okoliczności powinny być wyjaśnione w podaniu o ponowne przyjęcie.

powrót

   Szukaj w witrynie www.stfz.art.pl Szukaj w sieci

Copyright © 1998 - 2010 STFZ. Wszystkie prawa zastrzeżone.